داری خوب میزنی !

مارو به خیر تو امیدی نیست شر نرسان!

والا!!

:من درکت میکنم میفهمم حالت مساعد نیست! 

یکی نیست بگه تو شکر اضافی خوردی!! نمیخواد درک کنی دور واستا دمت گرم مستفیض میشم از همین دور هم!

البته اینا همه مشخصو واضحه!

اما

میدونی قسمت درد آور تموم حرفهای مفت اینه که من خودمو آزار میدم و نمیتونم بگم نشیمن گاه متزلزلت دوست عزیز که داری زر مفت میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی!!

من چه مرضی دارم خودمو اذیت میکنم فقط خدا میدونه!

مازوخیسم؟

عذاب وجدان؟

وحود وجدان در نهان من؟

یا بیکاری( البته فقط بی 8 ساعت کاری منطورمه و بی حقوقی) باعث بزرگ شدن همه اینا میشه؟  

/ 1 نظر / 19 بازدید
کم بود

از کجا امده و امدنش بهر چه بود؟