آه

آه از غمنامه ای که ته نداشته باشد

آه از دردهایی که بی درمان فقط تکرار و تکرار و تکرار میشوند

آه ای عادلی که مرا در نهتوی سیاه ناعادلانه ای رها کرده ای 

با تو از امروز قهرم

قهر 

قهر

قهر

/ 0 نظر / 36 بازدید