گذشتن...

بخشش من کمه یا من کینه ای ام یا گنجایشم برای بدی پایینه نمیدونم

اما اینو میدونم که همه آدما برای من تا یه جایی بخشیدنی اند

از مامان اینا میپرسم نمیدونم چرا هرکی به من میخوره حرومزادگیش و واسه من رو میکنه!! داداش وسطی میگه چون جذب میکنی و  توجه میکنی به پدر سوختگی و حرومزادگی بقیه

جالبه برام 

دوست چندساله ام تیکه میندازه و جوابی برای تیکه هاش ندارم و حرفهاش تو اعصابم میره و فکر میکنم واقعا دیگه نمیتونم نه ببخشمش نه کنار بیام با رفتارهاش 

آدمی که زیاد کوتاه میاد یه جایی دیگه کوتاه نمیاد یه جایی دیگه پیمونه کوتاه اومدنش پر شده و این آدما منزوی میشن آره اما بخشیدن حس تو سری خور بودن به آدم میده گاهی حس نیازمندی 

هرکسی خودش برای خودش بها میخره 

اینکه بگذرم از خیلی ها بعد گذشتن از نزدیک ترین کسام تو زندگیم سخت نیست اما فکرم مشغول میشه همیشه به اینکه من بخششم پایینه و کینه ای ام یا واقعا کارد به استخونم میرسونن 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
کم بود

اونقد خودشونو میارن پایین که دیگه آدم بایید بندازشون رو زمین به قول معروف به ما نمیخوره اگه هم بخوره جرقه میزنه