عمر گران بگذر ز من

روزها باز نمیگذرن فقط تموم میشن

اینروزها باز دوباره روزها نمیگذرن... 

امروز چندمین روز از خرداد هزارو سیصدو نود و وای شد نود چهار!چی فکر میکردیم و چی شد! امروز سیزدهمین روز از سال هزارو سیصدو نودو وای چهارِ

عمر گران میگذرد خواهی نخواهی

سعی در آن کن نرود رو به تباهی!!

عمر گران دمت گرم که میگذری وگرنه که اینروزها نمیگذرن فقط تموم میشن 

مثل امروز که شد سیزدهم یک هزارو سیصدو نود و واااای چهار

حرفای تکراری و شرایط های همیشگی 

عمر گران دمت گرم میشه تندش کنی؟ اینجوری که خرامان میگذری با قر توکمر فقط ریپیتت کار میکنه و همه چیز تکراریه! حتا دردهای این ماه هم درد اوره اما تکراریه! 

راستی امروز 13 هم خرداد 1394 اِ 

وای و اوخ و آه هم فایده نداره میره!! رسالت تقویم خط خوردن روزهاست اما امان از وقتی روزها که تموم میشن تو تقویم پشت هم با خودکار گرد گرد گرد گرد خط بخورن روزها!

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید