گریه

...: بهت نمیخوره اینقد گریه ای باشی آ! 

 

میخوای کفشامو پات کنی؟ 

میخوای برات تعریف کنم به من چه گذشته و میگذره؟ 

اره دل نازک شدم! اونم به طرز عجیبی مگه دست خودمه؟ یا برنامه ریزی دارم براش؟

خودم از شما بیشتر ناراحت میشم از این ضعف اما چه کنم که ورودی که زیاد میشه مخم رسما میره تو دیوار!

جو جدید خونه! امتحانای پشت هم و هزاران فکر و بدهی های هرروز بیشتر و تنهایی 

باهمان تنهاییم 

پراز تنهایی 

درد دلمو گفتن نصحیت میکشه و نگفتتش غصه! دو کفه ترازوهم برابر! 

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است! 

و من هرروز تو پیله خودم فروتر میرم

انگار تمام دنیا دچار رخوت شده، پاهام کرخت شده 

کاش با کفش های هم هم میشد راه رفت 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید