آرام چون برف زمستان

روزمرگی های طعم دار .....

» لعنت بهت پرشین بلاگ :: ٢٩ شهریور ۱۳٩٦
» ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ :: زندگی سلام!
» ٢۸ امرداد ۱۳٩٤ :: 23 کرومزوم و سنگی سفید
» ٢۳ امرداد ۱۳٩٤ :: هفته شلوغ گذشته
» ۱۸ امرداد ۱۳٩٤ :: آه
» ٩ امرداد ۱۳٩٤ :: تنهایی پرهیاهو
» ٥ امرداد ۱۳٩٤ :: دبه کردن
» ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: 94/4/29
» ٢٧ تیر ۱۳٩٤ :: هیییییییییییییییی یه هییییی داغ
» ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: صرفا جهت خالی شدن دلم
» ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: کاشکی هایی کشکی که فقط دق میدهند!
» ٢۳ تیر ۱۳٩٤ :: خالی
» ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: مغز رد داده شده من
» ٩ تیر ۱۳٩٤ :: مسخره است!!!'
» ٢٩ خرداد ۱۳٩٤ :: شب و تنهایی
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٤ :: ذره بین
» ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: بیعاری و بی خیالی ام ارزوست
» ٢٢ خرداد ۱۳٩٤ :: 20 خرداد 94
» ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: 30 سالگی
» ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ :: هر روز بدتر از دیروز
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ :: عمر گران بگذر ز من
» ٧ خرداد ۱۳٩٤ :: رمان خوانی های عجیب من
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تموم شد94/2/29
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: داری خوب میزنی !
» ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تیاتر،ترس و اضطراب
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: فردا اتفاقهای خوبی میوفته! بگو ایشالا !!!
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خیره ایشالا
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: :-/
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: کودکی
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اهای ای فلانی
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: از جلو نظام بچه ها! عقب گرد!!!!
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اهای یارو
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تغییرات مشهود
» ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: درگذر زمان ...
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٤ :: 12 ماه
» ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: 94/1/27
» ٢٥ فروردین ۱۳٩٤ :: نداریم !!!!! خلاص
» ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: حواست هست!
» ٢٠ فروردین ۱۳٩٤ :: یارب سعه صدر
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: جنبه، مسافرت،جا افتادن
» ۱۱ فروردین ۱۳٩٤ :: راستش
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: وای
» ٧ فروردین ۱۳٩٤ :: حال دلخواه
» ۱ فروردین ۱۳٩٤ :: 94
» ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: چهارشنبه سوری
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: استرس
» ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: 5 روز مونده
» ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ :: 23/12
» ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: 21 اسفند 93
» ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: چه خواهد شد؟
» ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: چی شد؟
» ۱۳ اسفند ۱۳٩۳ :: 13 اسفند
» ۱٢ اسفند ۱۳٩۳ :: کتاب
» ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: بلاتکلیفی
» ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: برای ششمین بار چراغ ها را من خاموش میکنم
» ٤ اسفند ۱۳٩۳ :: احمقانه است
» ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: برق زدگی و شخصیت برتر
» ۳٠ بهمن ۱۳٩۳ :: ایرادهای من
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۳ :: وسواس
» ٢۸ بهمن ۱۳٩۳ :: خواسته های خالصانه
» ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: خدآیا شکرت
» ٢٤ بهمن ۱۳٩۳ :: پنجشنبه
» ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: سکوت
» ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» ۱ بهمن ۱۳٩۳ :: هوراااااا
» ۳٠ دی ۱۳٩۳ :: غول مرحله اول
» ٢۳ دی ۱۳٩۳ :: .....
» ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: شیخ الرئیس
» ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: یه پنج شنبه مزخرف دیگه
» ۱٥ دی ۱۳٩۳ :: خشکسالی است
» ۱۳ دی ۱۳٩۳ :: گذشتن...
» ۱٢ دی ۱۳٩۳ :: 12 دی 93
» ۸ دی ۱۳٩۳ :: 93/10/08
» ٤ دی ۱۳٩۳ :: طلاق
» ۳ دی ۱۳٩۳ :: دوباره ها
» ٢٩ آذر ۱۳٩۳ :: خصیصه
» ٢٦ آذر ۱۳٩۳ :: ای بابا
» ٢٥ آذر ۱۳٩۳ :: are you OK?
» ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: کاش
» ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: کی با اوناست
» ٢٢ آذر ۱۳٩۳ :: یه حسی...
» ٢۱ آذر ۱۳٩۳ :: ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: آذر زیبا
» ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: نکنید بابا
» ۱۳ آذر ۱۳٩۳ :: حرفای بقیه منو داغون میکنه
» ۱٢ آذر ۱۳٩۳ :: عجیبه!
» ٩ آذر ۱۳٩۳ :: گریه
» ۸ آذر ۱۳٩۳ :: بیات...
» ٥ آذر ۱۳٩۳ :: ........
» ۳٠ آبان ۱۳٩۳ :: خدایا
» ٢٩ آبان ۱۳٩۳ :: حسرت میشه چه چیزایی!!
» ٢٥ آبان ۱۳٩۳ :: چطوری؟
» ٢٢ آبان ۱۳٩۳ :: ...
» ٢٠ آبان ۱۳٩۳ :: 20 ابان
» ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: هم صحبت باد میشم اینبار
» ۱٥ آبان ۱۳٩۳ :: ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: حس قشنگ قدیمی
» ٤ آبان ۱۳٩۳ :: غریبه...
» ٢٧ مهر ۱۳٩۳ :: گه تو این زندگی
» ٢٠ مهر ۱۳٩۳ :: ضعف
» ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: و ی ا ر
» ۱٦ مهر ۱۳٩۳ :: حال ندارم
» ۱۳ مهر ۱۳٩۳ :: چی بود نمیدونم
» ۱۱ مهر ۱۳٩۳ :: اینروزها
» ٥ مهر ۱۳٩۳ :: جمعه ها...
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ :: 31شهریور
» ۱۸ شهریور ۱۳٩۳ :: دست نخواهد برداشت!
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ :: راستش
» ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: درک.....شاید برای من "ر "به فتحه مزین است
» ٧ شهریور ۱۳٩۳ :: ...
» ٤ شهریور ۱۳٩۳ :: غمگینم به هزاران دلیل...
» ۳ شهریور ۱۳٩۳ :: یارب...
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۳ :: باید طی بشه میدونم!
» ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ :: 30 مرداد
» ٢۸ امرداد ۱۳٩۳ :: مغزم نمیکشه
» ٢۸ امرداد ۱۳٩۳ :: تنم لرزید!
» ٢٦ امرداد ۱۳٩۳ :: مگه میشه؟
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۳ :: نُهتوی
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ :: قانون قانونِ!!
» ٢۱ امرداد ۱۳٩۳ :: یادم رفته بود!
» ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: فکر...
» ۱٩ امرداد ۱۳٩۳ :: حاشا...
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۳ :: توجیه
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۳ :: دور که میشوی...
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: خواب...
» ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: من از...
» ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: یادش بخیر؟
» ٦ امرداد ۱۳٩۳ :: دمت...
» ٢۸ تیر ۱۳٩۳ :: سخته؟
» ٢٥ تیر ۱۳٩۳ :: ترس
» ٢٥ تیر ۱۳٩۳ :: 25/4/93
» ٢٤ تیر ۱۳٩۳ :: شکر
» ٢٠ تیر ۱۳٩۳ :: اهووووم
» ۱٩ تیر ۱۳٩۳ :: ....
» ۱٦ تیر ۱۳٩۳ :: خواب
» ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: ....
» ۱۳ تیر ۱۳٩۳ :: قفس
» ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: نفرین!!!
» ۱٠ تیر ۱۳٩۳ :: چه کار باید بکنم!!
» ۸ تیر ۱۳٩۳ :: ۸ تیر ۱۳٩۳
» ٧ تیر ۱۳٩۳ :: ٧ تیر ۱۳٩۳
» ٦ تیر ۱۳٩۳ :: .....
» ٥ تیر ۱۳٩۳ :: سخته؟
» ٤ تیر ۱۳٩۳ :: مونثیت من!
» ۳ تیر ۱۳٩۳ :: 93/04/03
» ۳ تیر ۱۳٩۳ :: حول حالنا...
» ۱ تیر ۱۳٩۳ :: ۱ تیر ۱۳٩۳
» ۱ تیر ۱۳٩۳ :: ۱ تیر ۱۳٩۳
» ۳٠ خرداد ۱۳٩۳ :: باز؟
» ٢٩ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: تموم شد
» ٢٢ خرداد ۱۳٩۳ :: قوت
» ٢٠ خرداد ۱۳٩۳ :: 20 خرداد
» ۱۸ خرداد ۱۳٩۳ :: 93/3/19
» ۱٧ خرداد ۱۳٩۳ :: نفهم!
» ۱٦ خرداد ۱۳٩۳ :: نذر
» ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ :: خواب
» ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: حرومزاده!
» ٧ خرداد ۱۳٩۳ :: عجیب اما واقعی
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: خود آروم کنی ...
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یه مشت ادعا...
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ریشه...
» ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: سکوت برهر درد بی درمان دواست؟
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: مثبت + منفی -
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چقدر؟
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: .!
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: حیف!
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چطوری داد بزنم؟
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: همش ؟
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ای بابا...
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چرا؟
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: واقعا اآ
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: هان؟
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 1393/02/07
» ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چرا؟
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 1393/02/01
» ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: لعنت به ذات کثیف و اشغالتون
» ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: ناشناخته ها
» ٢٢ فروردین ۱۳٩۳ :: چی بگم آخه؟
» ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: دلتنگی
» ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: اَ دخترچقدر وابسته بودی آ ....
» ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ای آرامش دهنده ی قلب ها
» ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: 92/12/28
» ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: 92/12/28
» ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: هیچ فکر کردی ؟
» ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: چرا؟
» ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: خوبیه زندگی اینه....
» ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: مغزم درد میکنه
» ٢٠ اسفند ۱۳٩٢ :: :)
» ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: همون حس
» ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ :: تنفر....
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: خشششششششششششششششششش
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: فقط...
» ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: کوچک است ...
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ :: داستان بقیه!
» ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: شب که میشه همه چیز سیاه میشه حتا خیال
» ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: هیچ چیز سر جاش نیست
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: کوچک درون
» ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: راستی ....
» ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: حواست هست ؟
» ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: سرما
» ۱۳ بهمن ۱۳٩٢ :: دگردیسی
» ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: فردا ...استرس و روزهای قبل
» ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: ..........
» ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: هیچ میدونستی
» ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: کارگران مشغول کارند !؟
» ٧ بهمن ۱۳٩٢ :: یه جاهایی
» ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: دوست!!!!
» ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: هووووم
» ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: غرور
» ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: دم ....بازدم
» ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: رسالت
» ٢٤ دی ۱۳٩٢ :: حالم خوبه....
» ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: خارج از اعتدال
» ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: ای شیطون.....
» ۱٦ دی ۱۳٩٢ :: کودک و مادر ....
» ۱٥ دی ۱۳٩٢ :: انفلانزا
» ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: یعنی 1 /12؟
» ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: آقای باشخصیت اجباری
» ۱۱ دی ۱۳٩٢ :: برف می آید !
» ٩ دی ۱۳٩٢ :: خِلاص!
» ۸ دی ۱۳٩٢ :: میدونی آ اما.......
» ٧ دی ۱۳٩٢ :: ناخودآگاه
» ٥ دی ۱۳٩٢ :: ذات !
» ٤ دی ۱۳٩٢ :: 3ماه
» ۳ دی ۱۳٩٢ :: چراها !!
» ۱ دی ۱۳٩٢ :: ....
» ۱ دی ۱۳٩٢ :: شب یلدای امسال ....
» ٢٧ آذر ۱۳٩٢ :: کجاست؟
» ٢٧ آذر ۱۳٩٢ :: خوابم میبره ....
» ٢٧ آذر ۱۳٩٢ :: آژیر سفید ....
» ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: ................
» ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: تجربه
» ۱٩ آذر ۱۳٩٢ :: پ.ن ها
» ۱٩ آذر ۱۳٩٢ :: 92/9/19
» ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: لعنت به اجبار...
» ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: ای تمام ....
» ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: فکر نمیکنم !
» ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: فقط اندکی...
» ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: پیری!
» ٩ آذر ۱۳٩٢ :: همین !
» ٤ آذر ۱۳٩٢ :: وای به...
» ۱ آذر ۱۳٩٢ :: silent
» ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: کوفت هم کوفت های قدیم !
» ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: لبریز!
» ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: چیزهای دوست نداشتنی !
» ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: حیف!
» ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: غبطه !
» ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: بد نبود!
» ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: خالی
» ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: خسته ام
» ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: استرس دارم
» ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: یابوی درون!!!!!
» ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: بی قر و با قر !!!
» ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: بی خیالی
» ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: چی میشد همینجوری اینجوری بود؟
» ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: اون وقتام
» ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: بدهکارم
» ٩ مهر ۱۳٩٢ :: استیصال
» ٩ مهر ۱۳٩٢ :: اندکی از آنچه در سرم است !
» ۸ مهر ۱۳٩٢ :: روزمره این روزهام
» ٦ مهر ۱۳٩٢ :: دست بند کشی
» ٢ مهر ۱۳٩٢ :: توهم
» ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: غربت پهناور
» ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: 31/6/92
» ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: .....................
» ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: یکی از فانتزی هام
» ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: مسافرت 4 روزه و بعدش
» ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: ۲۲/۶/۹۲
» ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: ۲۱/۶/۹۲
» ۱٢ شهریور ۱۳٩٢ :: بی فکری !!میشه ؟
» ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: ۹۲/۵/۲
» ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: یه دختر دارم شاه نداره
» ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: روز وبلاگ
» ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: بزن برطبل بیعاری که انهم عالمی دارد؟؟
» ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: غربت
» ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: :|
» ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: پیچیدم نیچیدیم یا نپیچید
» ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: مرور آرشیو
» ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: نشتی فکری
» ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: لج
» ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: سر درد عجیب
» ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: بی حوصلگی
» ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: کم خوندن و بد فهمی
» ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: سکوت
» ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: زندگی کاری با فسیل ها
» ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: حس خفگی
» ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: منفی گرایی
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: عصبانی ام
» ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: تعریف که میکنی !گمان که میکنی !!......
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: نظرات(۰)
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: بدخوابی و عواقبش
» ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: غرور
» ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: دلم گرفته
» ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: امیدوارم
» ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: ساعت های غیر اداری
» ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: آنچه گذشت .....
» ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: لذت های دم دستی
» ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: اخر شب شلوغ
» ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: بعد چرت ......
» ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: یاد....
» ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: فساد درمن.....
» ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: مثل سگ پشیمونم!!
» ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: اشتباه کردم!!!
» ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: امروز از اون روزهاست
» ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: تموم شد
» ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: ناخودآگاه
» ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: حواشی
» ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: 20 /4 /92
» ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: اتفاقات متروویی
» ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: 79ثانیه
» ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: گرممه
» ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: حس خوبیه!
» ٩ تیر ۱۳٩٢ :: بعضی تو پاچه ای ها !!!
» ٧ تیر ۱۳٩٢ :: شبی آنچنان به یاد ماندنی که نیاز به عکس نداشت
» ٤ تیر ۱۳٩٢ :: 92/4/4
» ۳ تیر ۱۳٩٢ :: حقوق
» ۱ تیر ۱۳٩٢ :: بوی سوختن .....
» ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: خرو خرما
» ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: بار nام
» ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: سه باره نوشته
» ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: دوباره نوشت
» ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: سخت ترین کارای دنیا
» ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: یخ در بهشت
» ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: هیجی نشده فقط....
» ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: :|
» ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: بیست خرداد
» ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: 16خرداد
» ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: دو
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: عودکرده ها
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: اگه....
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: آخر هفته ها
» ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: حساسیت ها
» ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: اینجا سوئیس نیست
» ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: بچه های نسل ما!
» ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: درد بی درمون
» ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: روز پدر
» ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: خواب
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همینجوری نوشت این چند روز
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دلم تنگ شده!
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: این متن مزخرفم رو توصیه نمیکنم بخونید
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: باید بخوابم
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: میخندم
» ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 6روز به خرداد
» ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: :| 17 روز
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 92/2/23
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تخلیه افکار !
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آخییی و یادش بخیر!
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همون حال
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: :|
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آقای چی دیونه است
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دلم پره
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزگار بی حقوق
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خاطرات رو حک میکنن عطرها
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: به من ربط نداره....
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: Take a smile ! یه لبخند بردار
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خداحافظی
» ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سوء تفاهم
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آرام چون برف زمستان
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: Running
» ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: صبح هایی پر از تداخل هورمون
» ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: لعنتی بازم معده درد
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: نوشتنی ها
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: :::::::::::::: هشدار :::::::::::::::
» ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: بدقولی....
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: ...
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: خاطرات
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: تسلیت
» ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: رو روان ها
» ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: دوباره نوشت
» ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: اختیار
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 17/1/91
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: دلم گرفته
» ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: فکر های هچلی
» ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: 6 فروردین 92
» ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: 1/1/92
» ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: 4شنبه سوری
» ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: عصبی ام
» ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: 28/12/91
» ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: :|
» ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: 6روز تا 91
» ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: نوشتنم نمیاد
» ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: اه
» ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: مدام
» ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: 2باره نوشت
» ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: ناجورم
» ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: 5شنبه برفی
» ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: 91/12/16
» ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 15/12/91
» ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: 14/12/91
» ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: 3باره نوشت امروز
» ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: دوباره نوشت امروز
» ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: دلم میخواد یادم بره
» ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سرم درد میکنه
» ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: لبریز
» ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: وقتی نخواهی ....
» ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: تعکیس
» ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: دلم سیگار میخواد
» ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: :|
» ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 5اسفند 91
» ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: ساکت میشی وقتی ....
» ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: 5شنبه خوشکله زشت شد :(
» ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: واراثت
» ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: 1/12/91
» ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: عدد
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: حق!
» ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: در و دیوار شهر و خونه و همه چی دندون دار شده لعنتی !
» ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: بیمنطقی مزمن !
» ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: خدایا شکرت
» ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: یه حس گاهی گاهی ....
» ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: 40روز تقریبا مانده به عید
» ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: 18 بهمن
» ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ :: تیریپیون !!!
» ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: 16بهمن
» ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: انگار گاهی وقتا خالیه خالی ام ....
» ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: :|
» ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: ...................
» ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: حس حماقت
» ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: چرا؟
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: الکی گیر دادم به همه چیز !!!!
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: حرف....
» ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: اه
» ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: مثل یک رویای خشک پا گرفتی
» ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: لعنت به همتون
» ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: :|
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: از بعضی شهرها و جاها نرفته بدم میاد
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: نگاه تو....ستار
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: ٢٦ دی ۱۳٩۱
» ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: :(
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: کاش زودتر فردا ها بیان
» ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: نفس عمیق ....
» ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: ترسیدم از دست برود هم او که جانم با اوست
» ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: :)
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: یه حس هایی
» ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: یاد آوری یه وقتایی
» ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: غر ....
» ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: سنگ
» ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: وقتی ...
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: حس
» ٧ دی ۱۳٩۱ :: طعم تلخ یه روز داغون .....
» ٦ دی ۱۳٩۱ :: هرکسی برای خودش زندگی میکنه.....
» ٥ دی ۱۳٩۱ :: ای بابا کلافه ام چقدر امروز......
» ۳ دی ۱۳٩۱ :: صبح های سرد زمستونی ....و حس حماقت
» ٢ دی ۱۳٩۱ :: بازم از خودم بدم میاد !
» ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: کابوس سالها پیش....!!!
» ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: هر نفسی ....
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: .....
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: هنجار ....ناهنجار
» ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: گرو
» ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: هیییییییییییییییییییی!!!!
» ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: اه!!
» ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: هوم بعضی چیزای کوچک
» ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: 19/9/91
» ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: :|
» ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: ........
» ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: هیچی نیست فقط ....
» ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: عمل یا فعالیت ؟
» ۱۳ آذر ۱۳٩۱ :: هی نمیشه
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: دوست........ دیگر دور ایستاده ایم نفس بکش
» ٩ آذر ۱۳٩۱ :: روز وایتکس...
» ٧ آذر ۱۳٩۱ :: کش شلوار ...کش جوراب ..لباس های زمستونی ....همه رو کلافه ام
» ٦ آذر ۱۳٩۱ :: .....
» ۳ آذر ۱۳٩۱ :: اه
» ٢ آذر ۱۳٩۱ :: هیچیم نیست
» ٢ آذر ۱۳٩۱ :: :|
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: سردمه
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: شوک...
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: امروز را خیلی تجربه کرده ام....
» ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: بهم برخورده
» ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: سکوتم
» ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: تغییر کردم؟
» ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: حسم میگه....
» ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: هی میزند
» ٢٥ آبان ۱۳٩۱ :: اینبار دلم نگرفته
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: قاطیه همه چی!
» ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: دل گیرم ....
» ۱۱ آبان ۱۳٩۱ :: همون یکی و اون یکی....
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» ۸ آبان ۱۳٩۱ :: ....
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: ٧ آبان ۱۳٩۱
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: قهوه ی سفید...!
» ٥ آبان ۱۳٩۱ :: چرا کاری نمیکنی؟
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: نمیدونم چه مرگمه ....
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: .....!!!.....
» ٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢ آبان ۱۳٩۱
» ۱ آبان ۱۳٩۱ :: من بی قهوه میمیرم :(((
» ٢٩ مهر ۱۳٩۱ :: آخ خدایا.........
» ٢٦ مهر ۱۳٩۱ :: ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: :|
» ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: دیونه شده ام
» ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: New folder
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: خوشحال نیستم
» ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: خسته ام امشب
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: لیاقت یا حماقت؟
» ۱٠ مهر ۱۳٩۱ :: :|
» ٩ مهر ۱۳٩۱ :: یه سوال؟
» ۸ مهر ۱۳٩۱ :: عطر؟
» ۸ مهر ۱۳٩۱ :: بازم مریضی و ......
» ٦ مهر ۱۳٩۱ :: تو ایی....!
» ٥ مهر ۱۳٩۱ :: ٥ مهر ۱۳٩۱
» ٤ مهر ۱۳٩۱ :: :|
» ۳ مهر ۱۳٩۱ :: عر عر عر
» ۱ مهر ۱۳٩۱ :: دلم حرف داره امشب
» ۱ مهر ۱۳٩۱ :: ناامیدی را عشق است اینروزها .....
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: 80 روز....
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: هیچ بازهم هیچ
» ٢٥ شهریور ۱۳٩۱ :: نا امیدی ....
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: وقتی بی مقاوتم مقابل افکار سیاهم
» ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ :: ....غمگینم ...
» ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ :: این نیز بگذرد...
» ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ :: آسمان...
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: والا.....روانی
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: بغ بغو ....
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: هیچ....
» ۱۱ شهریور ۱۳٩۱ :: هیییییی....اشک را عجیب ، گاهی دوست دارم
» ٩ شهریور ۱۳٩۱ :: میروم جایز نیست
» ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: هه هه
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: :|
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: Im sorry
» ۱ شهریور ۱۳٩۱ :: .....
» ۱ شهریور ۱۳٩۱ :: مسافرت شمال بعد حدود 4سال
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: :(
» ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ :: به همین راحتی ثانیه ای را اعتماد نمیتوان ....
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: گاهی وقتا
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: ......سکوت......
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: بیخوابی....
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: از سالها پیش از روزی اینچنین متنفرم بودم ....
» ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: ببین مثلا آدم ....!!!!!
» ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: بابا لامصب منم آدمم!!!
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: آدمی است دیگر ....!
» ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: هییییییییییییییی!!!! همین. روبه خودم نوشتم برای دلی که جا ندارد هیج جا ....
» ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: چرا؟
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: هوووم .............
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: .......................س ک و ت ....................
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: شب شعر شراب و ...
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: ای بابا
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: 12/اردیبهشت /88
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: درد دل
» ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: ....
» ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: حال دلم بی کسی را دیگر طاقت ندارد
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: بغض دارم ...
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: همیشه ....
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: درد ِ دل
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: !!
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: break
» ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ :: کاشکی
» ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: آن مرد رفت ....سالهاست
» ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: دوکوتاه از من
» ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: تنها میان خودم دلم آسیب /پذیر دارد
» ۱ خرداد ۱۳٩۱ :: به همین سادگی
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: کاش...
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: هووووووم
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: کابوس سالها پیش....!!!
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: عینک
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ....!!!....
» ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: ؟
» ٢۱ فروردین ۱۳٩۱ :: تنهایی
» ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: من ...
» ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: .....
» ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: بی طاقت شده ام !
» ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ :: ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: میخواستم ... نتوانستم ... باختم
» ٥ فروردین ۱۳٩۱ :: من یه چیزو مطمئنم ....
» ۳ فروردین ۱۳٩۱ :: هوا....
» ٢ فروردین ۱۳٩۱ :: آیا دچار بوده ام ؟
» ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ :: پرسشی بی پاسخ
» ٢٦ اسفند ۱۳٩٠ :: ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» ٢٦ اسفند ۱۳٩٠ :: :(
» ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ :: د... ... ... ... وث!
» ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: 4شنبه .... سوری
» ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: غمگینم
» ٢۱ اسفند ۱۳٩٠ :: دلتنگی...!
» ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: اینبار برای خودم مینویسم
» ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» ۱٧ اسفند ۱۳٩٠ :: دنگ دنگ دنگ.........
» ۱٧ اسفند ۱۳٩٠ :: حرف دارم ...
» ۱٦ اسفند ۱۳٩٠ :: گاهی!
» ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: هرسال این موقع ...؟!
» ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: کم دارمش
» ۱۳ اسفند ۱۳٩٠ :: پیچیدگی ...!
» ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: این روزها عجیب حال عشق دارم
» ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: I'm so sorry
» ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: I'm sad
» ٧ اسفند ۱۳٩٠ :: !عجیب!
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: بازم فقط میخوام حرف بزنم .... هیچکس و ندارم بگم بش ....جدی نگیرید
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: اما آیا همه این را می فهمند؟
» ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ :: آره خودمم میدونم
» ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ :: گاهی اینرسی !گاهی جنبشی !
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: فقط میخوام حرف بزنم !جدی نگیرید
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: !
» ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: دلم درد میکنه!
» ٢۱ بهمن ۱۳٩٠ :: و باید...!
» ٢۱ بهمن ۱۳٩٠ :: میخواهم خودم را دار بزنم !
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: I'm a docter
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: آلزایمر
» ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: حس های ادامه دار....تا کی؟
» ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ :: چقدر
» ۱٥ بهمن ۱۳٩٠ :: این حس لعنتی از مرگ بدتره !!!!!
» ۱٥ بهمن ۱۳٩٠ :: شماره امین آبادو دارین ؟
» ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ :: غروب کرد
» ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» ٤ دی ۱۳٩٠ :: ٤ دی ۱۳٩٠
» ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: یک داستان کوتاه...
» ۱٩ آذر ۱۳٩٠ :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» ٢٧ آبان ۱۳٩٠ :: گاهی وقتا...
» ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» ٢٠ آبان ۱۳٩٠ :: ...
» ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: دیده بودم...
» ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» ۱ آبان ۱۳٩٠ :: آخه چیه من حسودی داره دنیا؟
» ٢٩ مهر ۱۳٩٠ :: تنت به ناز طبیبان نیاز مند مباد
» ٢٦ مهر ۱۳٩٠ :: حسین پناهی
» ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: ای کاش
» ۱٦ مهر ۱۳٩٠ :: ....
» ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» ۱٩ شهریور ۱۳٩٠ :: ای کاش کسی رو داشتم که میفهمید
» ۱٩ شهریور ۱۳٩٠ :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: ٩ شهریور ۱۳٩٠
» ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: ۳ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» ۱۸ امرداد ۱۳٩٠ :: دلم میگیره
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: ای کاش
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» ۱٧ تیر ۱۳٩٠ :: بیهودگی
» ۱٦ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ۱٦ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ :: باز هم یه ٢٠ خرداد دیگه داره میاد!!!
» ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: صدای شکستن دلم چند باره که میشنوم ؟
» ۳ خرداد ۱۳٩٠ :: The worst
» ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ :: رو به تو می نویسم آدمی برفی !
» ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: دلم !
» ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: .......
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: ..........
» ٢۱ اسفند ۱۳۸۸ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: کرگدن و پرنده
» ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: زود ... دیر !!!!!
» ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: من محکومم !!
» ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: ......!
» ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: انسان!
» ۱ بهمن ۱۳۸۸ :: هیچ!
» ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: ....!
» ٢٤ دی ۱۳۸۸ :: یه کامنت از یه رهگذز
» ۱٧ دی ۱۳۸۸ :: سیاهم !
» ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: باد
» ۱۱ دی ۱۳۸۸ :: دل خوش!!!
» ٧ دی ۱۳۸۸ :: اگر دیر نشده باشد!
» ٦ دی ۱۳۸۸ :: آرامش ؟
» ٥ دی ۱۳۸۸ :: نمیخوام !!!!!!!!!!!!
» ٢٠ آذر ۱۳۸۸ :: هیس!
» ٥ آذر ۱۳۸۸ :: ٥ آذر ۱۳۸۸
» ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: به همین سادگی ..... !
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: میان بیشترینشان کمترینم!
» ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ :: دو در جاست!!!!
» ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» ۳٠ خرداد ۱۳۸۸ :: بی مقدمه !
» ۱٤ خرداد ۱۳۸۸ :: میخوام بخوابم!
» ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ۸ فروردین ۱۳۸۸ :: سال نو مبارک
» ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: از دل چه بگویم ؟!!
» ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» ٦ آذر ۱۳۸٧ :: وانهادی ؟!
» ٩ آبان ۱۳۸٧ :: عجب صبری خدا دارد
» ٢٤ شهریور ۱۳۸٧ :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: احساسات بر عقل حاکم هستند یا عقل امیر جان ماست ؟
» ۱ تیر ۱۳۸٧ :: باورم نمیشه
» ۸ خرداد ۱۳۸٧ :: سکوت
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: .....
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: Goodbye my lover.
» ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ :: .....
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: بیمار
» ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: ..........
» ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: ٢٤ دی ۱۳۸٦
» ۱۸ آذر ۱۳۸٦ :: يارا
» ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» ٢٧ آبان ۱۳۸٦ :: فال امروز ما هم ....
» ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: سرو چمان من.....
» ۱٢ مهر ۱۳۸٦ :: امشب عجيب چتيدم!!!!!!!
» ٢ مهر ۱۳۸٦ :: ٢ مهر ۱۳۸٦
» ۱٤ شهریور ۱۳۸٦ :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» ٤ شهریور ۱۳۸٦ :: ٤ شهریور ۱۳۸٦
» ٢۸ امرداد ۱۳۸٦ :: سمفونی مردگان
» ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: ٩ امرداد ۱۳۸٦
» ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: ....
» ٧ تیر ۱۳۸٦ :: ٧ تیر ۱۳۸٦
» ٢٢ خرداد ۱۳۸٦ :: .......
» ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: برف
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ...
» ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: ..........
» ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: به نام آخدايی ....
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: .....
» ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: آرامش ؟!!!!!!!!
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٦ :: دلتنگ .... !!!
» ٥ فروردین ۱۳۸٦ :: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: عيدتون مبارک ...
» ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ :: ......
» ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: عشق یا دوست داشتن ؟!
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٥ :: ....
» ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: دوست!
» ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: گفتند .... .
» ۳ بهمن ۱۳۸٥ :: ....
» ۳٠ دی ۱۳۸٥ :: ......
» ٢٧ دی ۱۳۸٥ :: تفعل به مولانا ..... ؟!!!!!!!
» ٢٠ دی ۱۳۸٥ :: غرور....
» ۱۱ دی ۱۳۸٥ :: ۱۱ دی ۱۳۸٥
» ٦ دی ۱۳۸٥ :: ٦ دی ۱۳۸٥
» ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: ... .
» ۳٠ آبان ۱۳۸٥ :: ......
» ٢٧ آبان ۱۳۸٥ :: ...... مترسک ........
» ٦ آبان ۱۳۸٥ :: .......
» ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: « عشق و دیوانگی »
» ٤ مهر ۱۳۸٥ :: ****
» ٥ شهریور ۱۳۸٥ :: ..........
» ۳٠ خرداد ۱۳۸٥ :: ........
» ٢۳ خرداد ۱۳۸٥ :: ای بابا .............. .
» ۱۸ خرداد ۱۳۸٥ :: « سخت است »
» ٤ خرداد ۱۳۸٥ :: خاطره ها
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: فراموشيدم .
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ....
» ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: اميد ..... ؟؟؟؟؟؟
» ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: ....
» ۱٥ فروردین ۱۳۸٥ :: « غروب کرد »
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٤ :: ......
» ٢٠ اسفند ۱۳۸٤ :: .......
» ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: وای خدایا
» ۸ اسفند ۱۳۸٤ :: « وحسرتی »
» ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: " نمی دانم "
» ٢٥ بهمن ۱۳۸٤ :: ولنتاين .... !!!!!
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: الغياث...
» ۱٢ بهمن ۱۳۸٤ :: دوست ِ من
» ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: ......
» ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: يه سال گذشت ؟!؟!؟!؟!؟
» ٢ بهمن ۱۳۸٤ :: کیست ؟
» ٢٤ دی ۱۳۸٤ :: زندگی یعنی چی؟!!
» ۱٥ دی ۱۳۸٤ :: چيست ؟
» ٦ دی ۱۳۸٤ :: صبرو سکوت
» ۱ دی ۱۳۸٤ :: ميگن زمستون ٍ !!!!!!!!!!!!!!
» ٢٥ آذر ۱۳۸٤ :: ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» ۱۸ آذر ۱۳۸٤ :: چقدر زود ....دير ميشود ...
» ٥ آذر ۱۳۸٤ :: .....
» ٢۳ آبان ۱۳۸٤ :: دلم ميسوزد ....
» ۱٠ آبان ۱۳۸٤ :: ماه......
» ٩ مهر ۱۳۸٤ :: ...........
» ۱٧ خرداد ۱۳۸٤ :: پر هميت
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ( طمع )

Design By : nightSelect.com